Partnerem 11. Biegu Jońca została społeczność ekspertów zgromadzona na platformie Mental World. Dziękujemy!

Na platformie Men­tal World można spo­tkać m.in. coach-ów, tre­ne­rów men­tal­nych, tre­ne­rów poten­cjału, tre­ne­rów holistycznych, instruk­to­rów tańca, tre­ne­rów per­so­nal­nych, psy­cho­lo­gów, psy­cho­te­ra­peu­tów i wielu innych.

Korzystając z platformy mamy dostęp do wykwalifikowanych, doświadczonych i zweryfikowanych trenerów, którzy świadczą swoje usługi w ramach 4 stref:

 1. Dla zdrowia i harmonii – holistycznie, w aspekcie psychicznym, fizycznym oraz duchowym.
 2. Dla biznesu – wielowymiarowo, m.in. od budowania marki, przez sprzedaż, marketing, zarządzanie zespołami, stresem, po rozwijanie kompetencji miękkich itd.
 3. Dla sportu – mentalne przygotowanie zawodników ze związków sportowych i klubów, profesjonalnych sportowców oraz amatorów.
 4. Dla edukacji i relaksu – efektywne i skuteczne techniki uczenia się oraz spędzania czasu wolnego.

Ponadto bio­rąc pod uwagę, że każdy czło­wiek potrze­buje innego spo­sobu, żeby dotrzeć do swo­jego wnę­trza stwo­rzono sze­roką bazę róż­no­rod­nych usług odpo­wia­da­ją­cych indy­wi­du­al­nym potrze­bom w roz­woju oso­bi­stym.

W ofer­cie można zna­leźć m.in.:

 • Indy­wi­du­alne: sesje, kursy, szko­le­nia, warsz­taty;
 • Sesje online oraz sta­cjo­narne;
 • Kon­fe­ren­cje;
 • Cykl imprez roz­wo­jowo-inte­gra­cyjno-moty­wa­cyj­nych;
 • Tre­ningi dla spor­tow­ców;
 • Coaching;
 • Sesje tera­peu­tyczne;
 • Wizu­ali­za­cje;
 • Medy­ta­cje;
 • I wiele innych.

Kie­ru­jąc się ideą „Wspie­ramy, dzia­ła­jąc razem, łączymy, czy­niąc dobro”, pro­jekt ma w pla­nach dal­szy roz­rost, pra­cu­jąc nad przy­go­to­wa­niem cen­trów roz­woju oso­bi­stego w całej Pol­sce wyposażone m.in. w najnowszej generacji urządzenia do Biofeedback’u, żeby wpar­cie dla każ­dej osoby potrze­bu­ją­cej wspar­cia psy­chicz­nego było dostępne od ręki.

Kolej­nymi kro­kami będzie orga­ni­za­cja szko­leń oraz wyjaz­dów roz­wo­jo­wych, a także praca nad przy­go­to­wy­wa­niem ini­cja­tyw lokal­nych, odpo­wia­da­ją­cych na potrzeby spo­łecz­no­ści w róż­nych mia­stach Pol­ski i świata.

Wię­cej infor­ma­cji oraz ofertę można zna­leźć na stro­nie plat­for­mie mentalworld.pl, oraz na pro­fi­lach na Face­bo­oku, Insta­gra­mieLin­ke­dIn.


Najnowsze na blogu