I. Cele imprezy

1. Upamiętnienie ojca Józefa Jońca SP w czwartą rocznicę jego tragicznej śmierci w katastrofie smoleńskiej. Promocja idei wychowania dzieci i młodzieży poprzez wiarę, kulturę i sport.
2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy sportu dla wszystkich.

II. Organizator

1. Dane Organizatora: Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza, osiedle Jana III Sobieskiego 114, 60-688 Poznań, tel/fax: (61) 823 40 41,  www.poznan.pijarzy.pl, e-mail: poznan@pijarzy.pl;
2. Wszystkie informacje dotyczące biegu oraz zgłoszenia na stronie internetowej www.bieg-jonca.pl

III. Termin i miejsce zawodów

1. Bieg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2014 r. (piątek).
2. Miejsce zawodów: Poznań, start i meta na boisku szkolnym na osiedlu Jana III Sobieskiego 114 oraz przylegający teren osiedla – nawierzchnia zróżnicowana.
3. Wydarzeniem towarzyszącym zawodom będzie Seminarium naukowe „Duchowy wymiar sportu”, które odbędzie się także 11 kwietnia 2014 w godzinach porannych, przed zawodami. Informacje szczegółowe na stronie www.bieg-jonca.pl

IV. Program, dystanse, kategorie

GODZ. 11.00 – OTWARCIE 4. POZNAŃSKIEGO BIEGU IM. O. JÓZEFA JOŃCA SP
GODZINANUMER BIEGUKATEGORIAROCZNIKDYSTANS
11.151I2005 – 2006 i młodsze dziewczęta (kl. 0, 1- 2)500 m
11.302I2005 – 2006 i młodsi chłopcy (kl. 0, 1- 2)500 m
11.453II2003 - 2004 dziewczęta       (kl. 3- 4)500 m
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: I
12.004II2003 - 2004  chłopcy      (kl. 3- 4)500 m
12.155III2001 – 2002 dziewczęta   (kl. 5 - 6)1000 m
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: II
12.306III2001 – 2002 chłopcy       (kl. 5 - 6)1000 m
12.457IV1999 – 2000 młodziczki  (kl. 1-2 gimn)1000 m
V1997 – 1998 juniorki młodsze (kl. 3 gimn i kl.1 ponadgimn)
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: III
13.058IV1999 – 2000 młodzicy       (kl. 1-2 gimn)1500 m
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: IV, V  (młodziczki, juniorki młodsze)
13.259V1997 – 1998 juniorzy młodsi  (kl. 3 gimn i kl. 1 ponadgimn)2000 m
VI1995 – 1996 juniorki (kl. 2-3 ponadgim)
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: IV , V , VI (młodzicy, juniorzy młodsi, juniorki)
13.5010VI1995 – 1996 juniorzy (kl.2-3 ponadgim)3000 m
DuchowniDuchowni (tylko mężczyźni)
OPENOPEN (K-2000r. i młodsze, K 15, K 25, K 35, K 45; M-2000r. i młodsi, M 15, M 25, M 35, M 45)
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORIACH: juniorzy, duchowni oraz kobiety open i mężczyźni open – w kategoriach wiekowych

 

Podział na kategorie wiekowe w OPEN:

KOBIETY
NAZWAROCZNIK
K 2000 i młodszedo 2000 r.
K 151990-1999
K 251980- 1989
K 351970 - 1979
K 451969 i starsze

 

MĘŻCZYŹNI
NAZWAROCZNIK
M 2000 i młodsido 2000 r.
M 151990-1999
M 251980- 1989
M 351970 - 1979
M 451969 i starsi

W holu szkoły prezentacja wystawy o ojcu Józefie Jońcu SP.

V. Sposób przeprowadzenia zawodów, klasyfikacja

1. Każdy bieg rozpoczyna się ze startu wspólnego.
2. Prowadzona będzie wyłącznie klasyfikacja indywidualna.
3. Program zawodów zakłada, że w niektórych biegach startują zawodnicy z różnych kategorii. Jednak na mecie klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie według kategorii.
4. W uzasadnionych przypadkach organizator może podjąć decyzję o rozdzieleniu współzawodnictwa w kategorii na biegi w seriach. Klasyfikacja w kategorii będzie wspólna dla biegów w seriach na podstawie pomiaru czasu.

VI. Uczestnictwo

1. W zawodach startują dziewczęta i chłopcy – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Każda szkoła/klub może wystawić dowolną liczbę zawodników. Uczniowie startują w biegu na pisemną zgodę rodziców, którzy potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych swojego dziecka do startu w zawodach. Za uzyskanie zgody rodziców odpowiedzialni są opiekunowie uczniów i są zobowiązani je posiadać przy sobie podczas zawodów. Nie ma obowiązku ich okazywania w biurze zawodów.
2. W kategorii OPEN mogą wystartować zawodnicy w każdym wieku. Klasyfikacja końcowa odbędzie się według kategorii wiekowych z podziałem na płeć. Nagrody za miejsca 1 – 3 będą wręczone zawodnikom wyłącznie na podstawie klasyfikacji w kategoriach. Warunkiem uczestnictwa osoby dorosłej jest osobiste podpisanie w biurze biegu deklaracji startu na własną odpowiedzialność. Start zawodników niepełnoletnich w kategorii OPEN jest możliwy tylko na pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Za uzyskanie takiej zgody odpowiada nauczyciel zgłaszający uczniów do biegu.
3. Duchowni zgłaszają się do biegu do kategorii „duchowni”, bez podziału wiekowego.
4. Zawodników obowiązuje strój sportowy.
5. Obowiązuje zakaz biegu w butach z kolcami.
6. Uczniowie zobowiązani są posiadać przy sobie legitymację szkolną.
7. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest jednocześnie wyrażeniem akceptacji regulaminu zawodów.

VII. Pomiar czasu

1. Każdy zawodnik w biurze biegu otrzyma zwrotny chip zapakowany w zamkniętą kopertę z nadrukowanym numerem odpowiadającym numerowi na liście startowej umieszczonym przy nazwisku zawodnika.
2. Chip należy zamocować na bucie za pomocą sznurowadeł według instrukcji umieszczonej na kopercie.
3. KAŻDY ZAWODNIK JEST ZOBOWIĄZANY ODDAĆ CHIP W WYZNACZONYM MIEJSCU W STREFIE METY NIEZWŁOCZNIE PO PRZEBIEGNIĘCIU LINII METY. Nauczyciele-opiekunowie poszczególnych reprezentacji dopilnowują, aby ich uczniowie oddali powierzone im chipy organizatorowi.

VIII. Zgłoszenia

1. Organizator ustala limit biegaczy na 1200 osób

2. KAŻDY ZAWODNIK MA PRAWO ZGŁOSIĆ SIĘ I WYSTARTOWAĆ TYLKO W JEDNEJ KATEGORII I TYLKO W JEDNYM BIEGU. DZIECI I MŁODZIEŻ WYBIERAJĄ START W SWOJEJ KATEGORII WIEKOWEJ ALBO W OPEN. ORGANIZATOR NIE DOPUSZCZA ZGŁOSZEŃ I STARTÓW W DWÓCH BIEGACH. JEŻELI NA DWÓCH LISTACH STARTOWYCH POJAWIĄ SIĘ TE SAME OSOBY, ORGANIZATOR POZOSTAWI ZGŁOSZONE DZIECI I MŁODZIEŻ NA LIŚCIE STARTOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY, A USUNIE Z LISTY STARTOWEJ OPEN

3. Zgłoszenia do biegu można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną.
4. Zgłoszenia indywidualne przyjmowane są poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne pod linkami na stronie internetowej www.bieg-jonca.pl. Dla wszystkich kategorii open oraz kategorii duchownych jest przeznaczony formularz rejestracyjny OPEN. Do zgłoszeń dzieci i młodzieży w ich kategoriach wiekowych, w tym młodzieży pełnoletniej, służy formularz rejestracyjny dla uczniów.
5. Zgłoszenia grupowe w formie załączonych imiennych list zawodników organizator przyjmuje pod adresem e-mail: biuro@bieg-jonca.pl. Zgłoszenia grupowego dokonuje szkoła/klub poprzez np. upoważnionego nauczyciela. Na liście zgłoszeń obowiązkowo należy podać następujące dane każdego ucznia: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, nazwa szkoły. Zgłoszenie grupowe szkoły obowiązkowo musi też zawierać adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego (nie będą publikowane) do kontaktu w sprawach organizacyjnych. Na podany adres e-mail zostaną wysłane potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń.
6. Przesłane na listach zgłoszeń dane zawodników reprezentujących szkoły/kluby organizator wprowadza na listę startową.
7. W przypadku wystąpienia zmian w składzie swojej reprezentacji szkoła niezwłocznie przysyła informację o tym organizatorowi na adres e-mail: biuro@bieg-jonca.pl
8. Zgłoszenia indywidualne i grupowe są przyjmowane do dnia 04.04.2014 do godz. 24.00 (piątek).

ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH TERMIN ZGŁOSZEŃ KOŃCZY SIĘ NA TYDZIEŃ PRZED IMPREZĄ LUB Z CHWILĄ OSIĄGNIĘCIA LIMITU UCZESTNIKÓW.

9. Organizator ma prawo przedłużyć termin zgłoszeń, o czym poinformuje na stronie internetowej www.bieg-jonca.pl
10. Ze względów organizacyjnych opiekun grupy zobowiązany jest przybyć na miejsce zawodów i zgłosić się w biurze biegu na co najmniej 60 minut przed startem swoich najmłodszych zawodników.
11. Każdy zawodnik w biurze biegu indywidualnie odbiera swój pakiet startowy oraz zwrotny chip w kopercie ze swoim numerem na liście startowej. Opiekun grupy czuwa nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem tej procedury w odniesieniu do swoich zawodników.
12. Wyłącznie do kategorii OPEN organizator dopuszcza zgłoszenie uczestnictwa do dnia zawodów, o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń i będą dostępne pakiety startowe. Zawodnik zgłaszający swój udział w dniu zawodów zobowiązany jest do wypełnienia w biurze biegu formularza zgłoszeniowego i podpisania deklaracji startu na własną odpowiedzialność oraz uiszczenia opłaty startowej.
13. W dniu imprezy Biuro Biegu czynne od godz. 9.00 do zakończenia zawodów.
14. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych dla potrzeb organizacji biegu.
15. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację własnego wizerunku w związku z promocją biegu.
16. Listy startowe będą dostępne do wglądu pod linkiem na stronie www.bieg-jonca.pl

IX. Opłaty startowe

1. Opłata startowa dotyczy tylko kategorii OPEN i duchownych i jest warunkiem udziału w biegu.
2. Do wniesienia opłaty startowej zobowiązani są zawodnicy zgłaszający się do biegu od rocznika 1994 i starsi. Młodsi nie wnoszą opłaty.
3. Wysokość opłat:

10 złprzy zgłoszeniu do dnia 04.04.2014
15 złprzy zgłoszeniu w dniach 05. – 11.04.2014
5 złdla absolwentów Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu przy zgłoszeniu do 04.04.2014

4. Sposób wniesienia opłaty startowej – wpłata na konto organizatora z podaniem w tytule wpłaty:  Bieg Jońca, opłata startowa, imię i nazwisko. W dniu biegu opłata w biurze biegu.
5. Konto bankowe Organizatora:

Bank Nordea
73 1440 1387 0000 0000 1102 3948

X. Nagrody

1. Za miejsca I – III w każdej kategorii: puchar, dyplom, upominek.
2. W kategorii OPEN nagrody wyłącznie w kategoriach, nie przewidujemy nagród w klasyfikacji generalnej OPEN.
3. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma okolicznościowy medal uczestnictwa.

X. Postanowienia końcowe

1. Pakiet startowy zawiera: koszulkę, talon na bezpłatny posiłek, medal po ukończeniu biegu.
2. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników biegu pozostawione w przebieralni i na terenie zawodów.
3. Każdy opiekun sprawuje opiekę nad swoimi uczniami i dba o ich bezpieczeństwo.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
5. Komunikat końcowy z zawodów znajdować się będzie na stronie internetowej www.bieg-jonca.pl

XI. Kontakt z organizatorem

1. Wszystkie informacje na temat biegu, komunikaty techniczne, lista startowa i wyniki końcowe będą dostępne na stronie internetowej www.bieg-jonca.pl
2. Adres mailowy dla uczestników zawodów: biuro@bieg-jonca.pl lub kontakt przez stronę internetową.

Organizator


Najnowsze na blogu